معاونان پیشین


Responsive Image
دکتر حسین ایمانیه
سال 1371
Responsive Image
دکتر عبدالرحیم نوه ایراهیم
سال 1373
Responsive Image
دکتر محمدحسین حامدی
سال 1374
Responsive Image
دکتر محسن بهشتی سرشت
سال 1375
Responsive Image
دکتر حسین ایمانیه
سال 1380
Responsive Image
دکترمحمدرضا خانمحمدی
سال1384
Responsive Image
دکتر قربانعلی قربانزاده
                                سال1384
Responsive Image
دکتر عبدالعلی آل بویه
1384
Responsive Image
دکتر سید  محمد حکاک
سال1388
Responsive Image
دکتر جعفر احمدی
سال1391
Responsive Image
دکتر ولی اله برزگر
سال 1393
Responsive Image
دکتر عباس کاویانی
سال 1397