مدیریت خدمات آموزشی

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی «ره» به انجام امورآموزشی دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی شامل ثبت نام دانشجویان ورودی جدید، امور دانش آموختگی و خدمات ماشینی مورد نیاز دانشکده ها می پردازد. همچنین نظارت بر حسن انجام امور آموزشی دانشکده ها به عهده این مدیریت است .
Responsive Image

سرپرست مدیریت خدمات آموزشی شماره تماس: 02833901709
پست الکترونیک :
beydokhti@sci.ikiu.ac.ir

 
Responsive Image

معاون مدیریت خدمات آموزشی
جناب آقای حمید نظری

شماره تماس: 02833901718
پست الکترونیک
:

h.nazari@org.ikiu.ac.ir
 

ادارات زیر نظر مدیریت خدمات آموزشی به شرح زیر است:
 
اداره پذیرش و ثبت نام
اداره خدمات ماشینی و آمار
اداره دانش آموختگان
دانش آموختگان استانی
 
شماره تماس سایر بخش‌ها:
مسئول دفتر مدیریت خدمات آموزشی                     02833901709
 بایگانی 02833901704
دبیرخانه 46 و 02833901715